Statut i regulamin GOK


 

 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/307/04

Rady Gminy Niemce

z dnia 24 lutego 2004 r.

Statut

Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach

 

Statut

Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek kultury w Niemcach, zwany dalej „GOK”, działa na podstawie:

1) Postanowienia Naczelnika Gminy Niemce nr 8/84 z dnia 1.10.1984 r.

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 późn. Zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz.1591 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15,

poz.148 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.),

6) niniejszego statutu.

§ 2

1. GOK jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Niemce.

2. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Niemce.

§ 3

GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4

Siedzibą GOK są Niemce, a terenem działania gmina Niemce.

§ 5

GOK używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu: ”Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach,

21-025 Niemce”.

 

II. CELE I ZADANIA

§ 6

1.Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania

i ochrony kultury.

2. GOK prowadzi wielokierunkowa działalność na podstawie własnego programu.

 

§ 7.

1. Do podstawowych zadań GOK należy:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kultury,

3) kształtowanie wzorców i nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego,

4) kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Wyżej wymienione zadania GOK realizuje poprzez:

1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki,

2) prowadzenie innych form działalności kulturalnej,

3) współpracę i pomoc instruktażowo-metodyczną zespołom amatorskiego ruchu artystycznego.

4) współpracę z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Niemce w sferze kultury

§ 8.

GOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy , odczyty,

2) prowadzić impresariat artystyczny,

3) organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjne , turystyczne

i festyny

4) prowadzić działalność wydawniczą,

5) świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury,

6) prowadzić ogniska artystyczne,

7) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, obrzędowe)

§ 9.

Gminny Ośrodek Kultury może podejmować również inne działania dla zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego.

§ 10.

Rada Gminy Niemce może nałożyć na GOK obowiązek wykonywania dodatkowych zadań, jeśli jest to niezbędne dla realizacji zadań Gminy Niemce. Na realizację takich zadań Gmina Niemce zapewnia odpowiednie środki finansowe.

 

III. ORGANY GOK I JEGO ORGANIZACJA

§ 11.

1. Na czele GOK stoi dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwych

związków zawodowych działających w GOK oraz stowarzyszeń zawodowych

i twórczych.

3. Pracowników GOK zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor GOK

§ 12.

1. Dyrektor i pracownicy GOK powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do

zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w rozporządzeniu Ministra

Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych

uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach

kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu

terytorialnego (Dz. U Nr 26 poz.234 z późn. zm.)

2. Uposażenia pracowników określane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury

i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników

zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w

zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz.446 z późn. zm.)

§ 13.

Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

§ 14.

Gminny Ośrodek Kultury może organizować świetlice, kluby i inne formy działalności kulturalnej realizujące zadania statutowe GOK.

§ 15.

Przy GOK mogą działać towarzystwa i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA GOK

§ 16.

1. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami GOK są:

1) dotacja z budżetu gminy, której wysokość określa organizator;

2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym: ze sprzedaży biletów na imprezy,

z wpłat od uczestników zajęć, ze sprzedaży wydawnictw, z reklam zamieszczanych

w wydawnictwach;

3) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art.2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz.1150 ze zm.);

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

6) wpływy z innych źródeł.

§ 17

GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących osoby prawne zaliczane do samorządowego sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów Rozdziału 3

i Rozdziału 4 Działu 1 ustawy o której mowa w § 1 pkt 4.

§ 18

1) Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan działalności zatwierdzany przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie gminy.

2) Plan, o którym mowa w ust.2 zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów,

a ponadto może zawierać w miarę potrzeb i możliwości: plan remontów i konserwacji

środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 19

1. GOK prowadzi ewidencję kosztów oraz rachunkowości i sporządza na

tej podstawie bilans, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym

zakresie przepisów.

2. GOK jest zobowiązany przedkładać Radzie Gminy Niemce za pośrednictwem Wójta

Gminy Niemce do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe do dnia 30 marca roku

następnego po zakończeniu roku obrachunkowego.

3. GOK jest zobowiązany przedkładać Radzie Gminy nie później niż do 30 marca

roku następnego sprawozdanie z realizacji zadań.

§ 20

1.GOK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych

przepisach – w szczególności w zakresie określonym w § 8 naszego statutu.

2. Dochód z działalności gospodarczej GOK służy realizacji celów statutowych.

§ 21

GOK posiada własny rachunek bankowy.

§ 22

1. GOK prowadząc działalność samodzielnie gospodaruje mieniem stanowiącym

własność GOK, a także mieniem Gminy Niemce oddanym mu w użytkowanie.

2. Dyrektor GOK zarządza jednoosobowo mieniem, o którym mowa w ust.1 w granicach

obowiązujących przepisów prawa.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

Statut nadaje Rada Gminy Niemce.

§ 24

Przekształcenie lub likwidacja GOK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce

§ 25

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 26

Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy Niemce.

 

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

Poniedziałek: 10.00 - 20.00
Wtorek: 10.00 - 20.00
Środa: 10.00 - 20.00
Czwartek: 10.00 - 20.00
Piątek: 10.00 - 20.00

 

Sobota, niedziela - zgodnie z harmonogramem imprez.